Trắc nghiệm Toán 11 Bài 4: Trắc nghiệm vi phân của hàm số có đáp án (Mới nhất)

  • 346 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\). Biểu thức nào sau đây chỉ vi phân của hàm số\(f\left( x \right)\)?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Ta có \({\rm{d}}y = f'\left( x \right){\rm{d}}x = 2\left( {x - 1} \right){\rm{d}}x\).


Câu 2:

Tìm vi phân của các hàm số \(y = {x^3} + 2{x^2}\)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

\(dy = (3{x^2} + 4x)dx\)   


Câu 3:

Tìm vi phân của các hàm số \(y = \sqrt {3x + 2} \)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

\(dy = \frac{3}{{2\sqrt {3x + 2} }}dx\)


Câu 4:

Cho hàm số \(y = {x^3} - 9{x^2} + 12x - 5\). Vi phân của hàm số là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Ta có \({\rm{d}}y = {\left( {{x^3} - 9{x^2} + 12x - 5} \right)^\prime }{\rm{d}}x = \left( {3{x^2} - 18x + 12} \right){\rm{d}}x\).


Câu 5:

Tìm vi phân của các hàm số \(y = {(3x + 1)^{10}}\)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

\(dy = 30{(3x + 1)^9}dx\).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận