Trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (phần 2)

  • 2584 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Dãy số (un) có phải là cấp số cộng không ? Nếu phải hãy xác định số công sai d, biết rẳng un=2n+3

 

Xem đáp án

Chọn D

Ta có:

un+1un=2(n+1)+3(2n+3)=2

 là hằng số

Suy ra dãy (un) là cấp số cộng với công sai d= 2.


Câu 2:

Dãy số (un) có phải là cấp số cộng không ? Nếu phải hãy xác định số công sai d, biết rẳng un=3n+1

Xem đáp án

Chọn C

Ta có:

un+1un=3(n+1)+1(3n+1)=3

 là hằng số

Suy ra dãy (un) là cấp số cộng với công sai d= -3.


Câu 3:

Dãy số (un) có phải là cấp số cộng không ? Nếu phải hãy xác định số công sai d, biết rẳng un=n2+1

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

un+1un=n+12+1(n2+1)=2n+1

 phụ thuộc vào n.

 Suy ra dãy (un) không phải là cấp số cộng.


Câu 4:

Dãy số (un) có phải là cấp số cộng không ? Nếu phải hãy xác định số công sai d, biết rẳng un=2n

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

un+1un=2n+12n=2n2(n+1)n(n+1)=2n(n+1)

 phụ thuộc vào n

Vậy dãy (un) không phải là cấp số cộng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận