Trắc nghiệm Phép đối xứng trục có đáp án

  • 3508 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vuông ABCD tâm I. gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh DA, AB, BC, CD. Phép đối xứng trục AC biến:

Xem đáp án

Tìm ảnh của từng điểm qua phép đối xứng trục AC:

ĐAC (F) = E; ĐAC(A) = A;  ĐAC( B) =  D; ĐAC ( I) =I;  ĐAC( C) = C; ĐAC(G) = H

Suy ra, qua phép đối xứng trục AC,  biến tam giác IBG thành tam giác IDH.

Chọn đáp án C


Câu 2:

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:

Xem đáp án

Áp dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục Ox , ta có:

Chọn đáp án C


Câu 3:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình : x - 2y + 4 = 0. Phép đối xứng trục Ox biến d thành d’ có phương trình:

Xem đáp án

Xét phép đối xứng  trục Ox, biến đường thẳng d thành đường thẳng d'.

Biến mỗi điểm M(x, y)d thành điểm M'(x'; y')d'

Áp dụng  biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục Ox  ta có

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Vì M (x; y) nằm trên đường thẳng d nên:  x - 2y  + 4 =  0

thay vào ta được x'+ 2y' + 4 = 0

Suy ra, phương trình đường thẳng d' là :  x + 2y + 4 = 0.

Chọn đáp án B


Câu 4:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: x - 32 + y - 12 = 6. Phép đối xứng trục Oy biến (C) thành (C’) có phương trình

Xem đáp án

Đường tròn (C) có tâm : I( 3; 1) và  bán kính:  R = 6

Phép đối xứng trục Oy, biến đường tròn (C) thành đường  tròn (C'), biến tâm I  thành tâm I' và bán kính R' = R

 + Tìm tọa độ điểm I'. 

Áp dụng biểu thức tọa độ của đối xứng trục Oy ta được:

 

Phương trình đường  tròn (C') là :

(x +3)2 +(y - 1)2= 6

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3). Điểm M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng trục Oy?

Xem đáp án

Đáp án D

Phép đối xứng trục Oy có:x'=xy'=y

Suy ra x=x'=2y=y'=3

Vậy ảnh của điểm (2; 3) qua phép đối xứng trục Oy là D(-2; 3).

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bht
08:36 - 18/06/2022

Do you want to ask me