Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 4 (Có đáp án): Vi phân

  • 2671 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm vi phân của hàm số y = xsinx+cosx

Xem đáp án

y’= sinx + xcosx – sinx = xcosx

do đó dy= xcosxdx

Đáp án là A


Câu 2:

Tìm vi phân của hàm số y=tan2(x2+1)

Xem đáp án

y'=  2tanx2+1).(tanx2+1)'=2tanx2+1.1cos2x2+1.(x2+1)'=2tanx2+1cos2x2+1.(x2+1)'2x2+1=2tanx2+1cos2x2+1.2x2x2+1=  2xtanx2+1x2+1.cos2x2+1

Do đó, vi phân của hàm số đã cho là: dy=2xtanx2+1x2+1.cos2x2+1.dx

Chọn C


Câu 3:

Tìm vi phân của hàm số y= cos3(1-x)

Xem đáp án

Chọn B

y'=3cos2(1x).[cos(1- x)]'=3cos2(1x).[sin(1x)].(1x)'=3cos2(1x).[sin(1x)].(1)=3cos2(1x).sin(1x)

Do đó, vi  phân của hàm số đã cho là dy=3cos2(1x).sin(1x)dx


Câu 4:

Cho hàm số f(x)=x2-x+2. Tính ∆f(1) và df(1)nếu ∆x=0,1.

Xem đáp án

Chọn B

F(x) =  2x  1   nên f'(1) = 2.1 - 1 =1

Δf(1)=f(1,1)f(1)=(1,121,1+2)(11+2)=0,11

df(1) = f'(1).∆x = 1.0,1 =  0,1


Câu 5:

Tìm vi phân của hàm số y= (2x+1)5

Xem đáp án

Chọn D

 Ta có

    y' (x)=  5. (2x +1 )4.  (2x +1)' =  5.(2x +1)4. 2 = 10. (2x +1)4

Vi phân:   dy = 10(2x + 1)4dx


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận