ĐGNL ĐHQG HN - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Câu điều kiện

  • 13846 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

If you spoke more slowly, he _____ you.

Xem đáp án

Nhận thấy mệnh đề If chia ở thì quá khứ=>giả thuyết không có thật ở hiện tai)

=>sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2: If+S+V_past+O, S+would+V_infi)

=>If you spoke more slowly, he would understand you.

Tạm dịch: Nếu bạn nói chậm hơn, anh ấy sẽ hiểu bạn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

If I _____  you, I ____ learn one more language.

Xem đáp án

Cụm từ: If I were you (nếu tôi là bạn, giả thuyết không có thật ở hiện tai)

=>sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2: If+S+V-ed, S+would+V-infi

=>If I were you, I would learn one more language.

Tạm dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học thêm một ngôn ngữ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

If Tom ______ an alarm, the thieves wouldn't have broken into his house.

Xem đáp án

Ta dùng câu điều kiện loại 3 diễn tả một hành động không xảy ra trong quá khứ

Cấu trúc: If + S + had + Vp2, S + could/would + have PP +…

Tạm dịch: Nếu Tom đã cài chuông báo động, những tên trộm sẽ không đột nhập vào nhà anh ta.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

If local people drink this untreated water, they _______ have cholera.

Xem đáp án

Mệnh đề If có động từ chia ở thì hiện tại đơn =>đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) =>sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=>If local people drink this untreated water, they will probably have cholera. 

Tạm dịch: Nếu người dân địa phương uống nước không được lọc này, họ có thể sẽ bị bệnh tả.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

The plants ____ if they don’t get sunlight and water.

Xem đáp án

Mệnh đề If có động từ chia ở thì hiện tại đơn (cấu trúc phủ định với động từ thường ở hiện tại:don’t/doesn’t+V_infi)

=>đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) =>sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại), S+will+V_infi

=>The plants are going to die if they don’t get sunlight and water. 

Tạm dịch: Cây sẽ chết nếu không nhận được ánh sáng mặt trời và nước.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Câu bị động

( 783 lượt thi )

Câu ước

( 783 lượt thi )

Câu giả định

( 637 lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 18.7 K lượt thi )

Tìm lỗi sai trong câu

( 8.6 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 0.9 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 845 lượt thi )

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngô Tú

Bình luận


Bình luận