Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 1 (Có đáp án): Hàm số lượng giác

  • 11895 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Hàm số y = 2cos2x  1 là hàm tuần hoàn với chu kì:

Xem đáp án

Ta có y = 2cos2x – 1 = cos2x, do đó hàm số tuần hoàn với chu kì T = 2π/2 = π.

Vậy đáp án là A.


Câu 4:

Hàm số y = sin(π/2-x) + cotx/3 là hàm tuần hoàn với chu kì:

Xem đáp án

Hàm số y1=sinπ2x có chu kì T1=2π1=2π

Hàm số y2=cotx3 có chu kì T2=π13=3π

Suy ra hàm số đã cho y=y1+y2 có chu kì T=BCNN2,3π=6π.

Vậy đáp án là D.


Câu 5:

Hình vẽ bên là một phần đồ thị của hàm số nào sau đây?

Xem đáp án

Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên loại ngay các phương án B và C. Đồ thị hàm số đi qua (π; -1) nên phương án A cũng không thỏa mãn.

Vậy đáp án là D.

Nhận xét: Từ đồ thị ta nhận thấy hàm số có chu kì T =4π nên ta có thể loại ngay phương án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận