Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 4 (Có đáp án): Phép thử và biến cố

  • 4861 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. Hãy mô tả không gian mẫu

Xem đáp án

Con súc sắc có 6 mặt ghi số chấm 1,2,3,4,5,6.

Vì vậy không gian mẫu Ω={1,2,3,4,5,6}.

Chọn đáp án D


Câu 2:

Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. Xác định biến cố A: ”Xuất hiện mặt có số chấm không nhỏ hơn 2”

Xem đáp án

Biến cố A xảy ra khi mặt có số chấm không nhỏ hơn 2 xuất hiện

Vậy A={2,3,4,5,6}.

Chọn phương án là C


Câu 3:

Gieo một con súc sắc sau đó gieo một đồng tiền. Quan sát số chấm xuất hiện trên con súc sắc và sự xuất hiện của mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền.

 Hãy mô tả không gian mẫu

Xem đáp án

Đáp án C. 

Không gian mẫu  là :

Ω=1S,2S,2S,4S,5S,6S,1N,2N,3N,4N,5N,6N


Câu 4:

Gieo một con súc sắc sau đó gieo một đồng tiền. Quan sát số chấm xuất hiện trên con súc sắc và sự xuất hiện của mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền.

 Xác định biến cố M:”con súc sắc xuất hiện mặt chẵn chấm và đồng tiền xuất hiện mặt sấp”

Xem đáp án

Biến cố M:”con súc sắc xuất hiện mặt chẵn chấm và đồng tiền xuất hiện

mặt sấp” nên các kết quả thuận lợi cho biến cố M là: 

M={2S,4S,6S}.

Chọn đáp án là D


Câu 5:

Ba học sinh cùng đi thi môn thể dục. Kí hiệu Ak là “kết quả học sinh thứ k thi đạt môn thể dục” với k=1;2;3. Hãy mô tả không gian mẫu

Xem đáp án

- Mỗi kết quả phải mô tả mỗi học sinh đạt hay không đạt.

Các khả năng có thể xảy ra là: cả ba học sinh đều đạt, hoặc chỉ có hai học sinh đạt, hoặc chỉ có một học sinh đạt, hoặc không có học sinh nào đạt. 

Ω=A1A2A3,A1¯A2A3,A1A2¯A3,A1A2A3¯,A1A2A3¯,A1¯A2A3¯,A1A2¯A3,A1A2A3¯

Nhận xét: học sinh có thể nhầm lẫn:

- Chỉ mô tả kết quả của 1 học sinh (phương án A)

- Hoặc mô tả kết quả của hai học sinh (phương án D)

- Hoặc mô tả kết quả của ba học sinh nhưng chưa đầy đủ (phương án B)

Chọn C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

4

2 năm trước

4 Diễm Chi

Hay

Bình luận


Bình luận