Trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (Vận dụng)

  • 2284 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Cho cấp số cộng có tổng của 4 số hạng liên tiếp bằng 22, tổng bình phương của chúng bằng 166. Bốn số hạng của cấp số cộng này là:

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi 4 số hạng liên tiếp của CSC là

=> 4 số cần tìm là 10,7,4,1.


Câu 4:

Độ dài 3 cạnh của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Nếu trung bình cộng ba cạnh bằng 6 thì công sai của cấp số cộng này là:

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi 3 cạnh của tam giác vuông là a, b, c (a < b < c). Khi đó ta có hệ phương trình:

d=ba=692=32=1,5


Câu 5:

Một tam giác vuông có chu vi bằng 3 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ba cạnh a, b, c (a < b < c) của một tam giác theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng thỏa mãn yêu cầu thì


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận