Trắc nghiệm Cấp số nhân có đáp án (Nhận biết)

  • 2314 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho cấp số nhân un, biết: u1=2;u2=8. Lựa chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án A

un là cấp số nhân nên q=u2u1=82=4


Câu 2:

Dãy số 1,2,4,8,16,... là một cấp số nhân với:

Xem đáp án

Đáp án B

Cấp số nhân: 1,2,4,8,16,32,…u1=1q=u2u1=2


Câu 4:

Cho cấp số nhân un biết: u1=3,u5=48. Lựa chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

u5=u1.q448=3.q4q4=16q2=4u3=u1.q2=3.4=12


Câu 5:

Cho cấp số nhân un với u1=2,q=5. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

u1=2q=5u1=2u2=u1.q=2.(5)=10u3=u2.q=10.(5)=50u4=u3.q=50.(5)=250


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận