Trắc nghiệm Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng có đáp án (Nhận biết)

  • 2785 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?

Xem đáp án

 A sai. Trong trường hợp 3 điểm phân biệt thẳng hàng thì sẽ có vô số mặt phẳng chứa 3 điểm thẳng hàng đã cho.

 B sai. Trong trường hợp điểm thuộc đường thẳng đã cho, khi đó ta chỉ có 1 đường thẳng, có vô số mặt phẳng đi qua đường thẳng đó.

 D sai. Trong trường hợp 4 điểm phân biệt thẳng hàng thì có vô số mặt phẳng đi qua 4 điểm đó hoặc trong trường hợp 4 điểm mặt phẳng không đồng phẳng thì sẽ tạo không tạo được mặt phẳng nào đi qua cả 4 điểm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Hình biểu diễn của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau, không thể là hai đường thẳng song song.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hình nào sau đây vẽ đúng quy tắc?

Xem đáp án

Quy tắc: phần nhìn thấy vẽ nét liền, phần không nhìn thấy vẽ nét đứt

Đáp án cần chọn là: A


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Diệu Linh

W

3 tháng trước

William Kane

25/2/2023 7,3 1,6,9,12 Câu 13 sai đáp án

Bình luận


Bình luận

Khang Nguyen Nghi
09:06 - 25/12/2021

câu 14 đáp án b

Khang Nguyen Nghi
09:06 - 25/12/2021

câu 14 sai đáp án