Trắc nghiệm Đường thẳng và mặt phẳng song song có đáp án (Nhận biết)

  • 1942 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng không thể là:

Xem đáp án

Đường thẳng và mặt phẳng nếu có hai điểm chung thì sẽ có vô số điểm chung nên không thể chỉ có hai điểm chung.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nếu đường thẳng d và mặt phẳng α không có điểm chung thì chúng 

Xem đáp án

Nếu đường thẳng d và mặt phẳng α không có điểm chung thì chúng song song.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α) như hình vẽ, số điểm chung của d và (α) là:

Xem đáp án

Từ hình vẽ ta thấy d cắt (α) tại duy nhất một điểm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nếu một đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (α) mà nó song song với đường thẳng d’ trong (α) thì:

Xem đáp án

Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (α) mà d song song với một đường thẳng d’ nằm trong (α) thì d song song với (α)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

A và D sai vì hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau hoặc trùng nhau.

B sai vì hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận