Trắc nghiệm Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song có đáp án (Nhận biết)

  • 2152 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hai đường thẳng được gọi là chéo nhau nếu:

Xem đáp án

Hai đường thẳng được gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng song song (khi chúng đồng phẳng) hoặc chéo nhau (khi chúng không đồng phẳng).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hai đường thẳng được gọi là song song nếu:

Xem đáp án

Hai đường thẳng được gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án

A sai. Trong trường hợp 2 đường thẳng cắt nhau thì chúng chỉ có 1 điểm chung.

B và C sai. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng đồng phẳng và không có điểm chung.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hai đường thẳng có một điểm chung duy nhất. Có thể kết luận gì về vị trí tương đối của hai đường thẳng đó?

Xem đáp án

Hai đường thẳng có một điểm chung duy nhất thì chúng cắt nhau.

Đáp án cần chọn là: D 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoang thi hai
07:45 - 28/12/2022

câu9: đáp án C