Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Nhận biết)

  • 239 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hàm số y=sinx xác định trên:

Xem đáp án

Hàm y=sinx có TXĐ: D = R

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hàm số y = cosx xác định trên:

Xem đáp án

Hàm y = cosx có TXĐ: D = R

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = 2sinx là

Xem đáp án

Hàm số y=2sinx xác định trên R nên tập xác định D=R

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tập giá trị của hàm số y=sinx là:

Xem đáp án

Với mọi x ta có: 1sinx1

Do đó, hàm số y = sinx có tập giá trị [−1;1].

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hàm số nào sau đây có tập giá trị là R?

Xem đáp án

Trong các đáp án đã cho chỉ có hàm số y = tan2x có tập giá trị là R, các hàm còn lại đều có tập giá trị là [−1;1].

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận