Trắc nghiệm Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian có đáp án

  • 2112 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Xem đáp án

Các phương án B, C sai vì phép chiếu song song không bảo toàn góc. Phương án D sai vì phép chiếu song song chưa chắc bảo toàn tỉ số hai đoạn nằm trên hai đường thẳng cắt nhau.

Đáp án A


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Phương án D sai vì phép chiếu song song bảo toàn tỉ lệ các đoạn thẳng cùng nằm trên một đoạn thẳng. Đáp án D.


Câu 3:

Hình biểu diễn của một tam giác đều là hình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Theo lý thuyết, một tam giác bất kì bao giờ cũng có thể coi là hình biểu diễn của một tam giác có dạng tùy ý cho trước. Do đó hình biểu diễn của tam giác đều là một tam giác bất kì.

Đáp án D


Câu 4:

Cho tứ diện ABCD. M là trọng tâm của tam giác ABC. Hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên mặt phẳng (ABD) là điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Gọi E là trung điểm của AB.M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ABD nên:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Theo định lí Ta-lét ta có MN // CD. Vậy hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên mặt phẳng (ABD) là trọng tâm của tam giác ABD. Đáp án C.


Câu 5:

Cho các đường thẳng không song song với phương chiếu. khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận