Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Phần 2)

  • 2384 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghiệm của phương trình sinx=1 là:

Xem đáp án

Nghiệm của phương trình sinx=1 là:A. x = -pi/2 + k2pi B.x=pi/2+kpi C.x=kpi D.x=pi/2+k2pi (ảnh 1)


Câu 2:

Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án

Chọn mệnh đề sai: A.sinx=-1 <=> x =-pi/2 +k 2 pi ( k thuộc Z) B.sinx=0 <=> x=kpi (k thuộc Z) (ảnh 1)


Câu 3:

Nghiệm của phương trình cosx=1 là:

Xem đáp án

Nghiệm của phương trình cosx=1 là: A.x = kpi B.x=pi/2+k2pi C.x=k2pi D.x=pi/2+kpi (ảnh 1)


Câu 4:

Phương trình cos2x=1 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình cos2x=1 có nghiệm là: A.x = kpi ( k thuộc Z) B.x=pi/2+k2pi(k thuộc Z) C.x=k2pi(k thuộc Z) (ảnh 1)


Câu 5:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Chọn mệnh đề đúng: A.cosx khác 1<=> x khác pi/2+kpi(k thuộc Z) B.cosx khác 0<=> x khác pi/2+kpi(k thuộc Z) (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

DN
16:59 - 04/09/2021

câu 16 thiếu khoảng