Dạng 1: Tính giới hạn bằng định nghĩa có đáp án

  • 1396 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Chọn C.

Theo nội dung định lý.


Câu 2:

Giá trị của  Giá trị của lim 1/n+1 bằng: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của lim 1/n+1 bằng: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 (ảnh 2) ta có Giá trị của lim 1/n+1 bằng: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 (ảnh 3) nên có Giá trị của lim 1/n+1 bằng: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 (ảnh 4)


Câu 3:

Giá trị của Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 1)Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 2) bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 3) ta có Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 4) nên có Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 5)


Câu 4:

Giá trị của Giá trị của lim sin^2n/n +2 bằng:  A. 0 B. 3 C. 5 D. 8 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của lim sin^2n/n +2 bằng:  A. 0 B. 3 C. 5 D. 8 (ảnh 2) ta có Giá trị của lim sin^2n/n +2 bằng:  A. 0 B. 3 C. 5 D. 8 (ảnh 3) nên có Giá trị của lim sin^2n/n +2 bằng:  A. 0 B. 3 C. 5 D. 8 (ảnh 4)


Câu 5:

Giá trị của lim(2n + 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với mọi số dương M lớn tùy ý ta chọn Giá trị của lim(2n + 1) bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 Chọn A. Với mọi số dương M (ảnh 1)

Ta có: Giá trị của lim(2n + 1) bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 Chọn A. Với mọi số dương M (ảnh 2)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận