Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2. Ý nghĩa của đạo hàm có đáp án (Mới nhất)

  • 881 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một chuyển động thẳng xác định bởi ph­ương trình \(s = {t^3} - 3{t^2} + 5t + 2\), trong đó \[t\] tính bằng giây và \[s\]tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi \[t = 3\] là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm \[t\] bằng đạo hàm cấp hai của phương trình chuyển động tại thời điểm \[t\].

\(\begin{array}{l}s' = {\left( {{t^3} - 3{t^2} + 5t + 2} \right)^\prime } = 3{t^2} - 6t + 5\\s'' = 6t - 6 \Rightarrow s''\left( 3 \right) = 12\end{array}\)


Câu 2:

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình \(s = {t^3} - 3{t^2} - 9t + 2\) (\(t\) tính bằng giây; \(s\) tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm \[t\] bằng đạo hàm cấp hai của phương trình chuyển động tại thời điểm \[t\].

\(\begin{array}{l}s' = {\left( {{t^3} - 3{t^2} + 5t + 2} \right)^\prime } = 3{t^2} - 6t + 5\\s'' = 6t - 6 \Rightarrow s''\left( 3 \right) = 12\end{array}\)


Câu 3:

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình \(s = {t^3} - 3{t^2}\) (\[t\] tính bằng giây; \[s\]tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

\(s' = 3{t^2} - 6t \Rightarrow s'' = 6t - 6\)

\(s''\left( 4 \right) = 18\)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận