Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 5 (Có đáp án): Đạo hàm cấp hai

  • 2351 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đạo hàm cấp hai của hàm số y=34x4-2x3-5x+sinx bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

y’= 3x3-6x2-5+cosx. Do đó y”= 9x2-12x-sinx. Chọn đáp án B


Câu 2:

Đạo hàm cấp 4 của hàm số y=sin2x bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

y’= 2sinxcosx=sin2x

Chọn D


Câu 3:

Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình S=t3-4t2-2t+1 , t tính bằng giây (s), S tính bằng mét. Gia tốc (m/s2) chuyển động của chất điểm khi t=3s là:

Xem đáp án

Phương  trình chuyển động của vận tốc là:

S' = 3t2 - 8t - 2.

Phương trình gia tốc Y(t) = S'' = 6t - 8,

  Y(3) = 18 - 8 = 10(m/s2)

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Đạo hàm cấp hai của hàm số y=1/(2x-3) bằng biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A

y'=  1(2x3)2.(2x3)'=2(2x3)2y"=2.1(2x3)2'=2.1(2x3)4.(2x3)2'      =  2(2x3)4.2.(2x3).(2x3)'=  8(2x3)3


Câu 5:

Đạo hàm cấp hai của hàm số y=cosx.cos2x.cos3x bằng biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B

Biến tích thành tổng ta được :

y=cosx. cos2x .cos3x =  (cos3x. cosx). cos2x = 12(cos4x +​cos2x).cos2x =  12cos4x.cos2x+12.cos22x  =  12.12cos6x+cos2x+​  12.1+cos4x2=14cos6x +  14cos2x+​ 14+14cos4xy'=32sin6x12.sin2xsin4xy"=9cos6xcos2x - 4cos 4x 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận