Trắc nghiệm Dấu của nhị thức bậc nhất có đáp án (Nhận biết)

  • 280 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho biểu thức fx=13x6. Tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x)  0 là:

Xem đáp án


Câu 2:

Cho biểu thức f(x) = 2x − 4. Tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x)  0 là:

Xem đáp án


Câu 3:

Bất phương trình 32x<1 có tập nghiệm là:

Xem đáp án


Câu 5:

Nghiệm của bất phương trình 2x31 là:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận