Trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o có đáp án (Thông hiểu)

  • 217 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Rút gọn biểu thức A=cot2xcos2xcot2x+sinx.cosxcotx

Xem đáp án

Đáp án A

A=cot2xcos2xcot2x+sinx.cosxcotx=1cos2xcot2x+sinx.cosxcotx=1sin2x+sin2x=1


Câu 2:

Tính giá trị biểu thức P=cos300cos600sin300sin600

Xem đáp án

Đáp án D

30 và 60 là hai góc phụ nhau nên sin300=cos600sin600=cos300

P=cos300cos600sin300sin600=P=cos300cos600cos600cos300=0


Câu 3:

Giá trị của biểu thức A=sin2510+sin2550+sin2390+sin2350 là:

Xem đáp án

Đáp án D

A=sin2510+sin2390+sin2550+sin2350=sin2510+cos2510+sin2550+cos2550=2


Câu 4:

Cho cotα=13. Giá trị của biểu thức A=3sinα+4cosα2sinα5cosα là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

A=3sinα+4sinαcotα2sinα5sinαcotα=3+4cotα25cotα=13


Câu 5:

Cho hai góc nhọn α và β (α < β). Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Vì 0<α<β<90 nên:

0 < sin α < sin β, cos α > cos β > 0

0 < tan α < tan β, cot α > cot β > 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận