Trắc nghiệm Góc và cung lượng giác có đáp án

  • 1359 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Góc lượng giác có số đo 27000 thì có số đo theo rađian là

Xem đáp án

Theo công thức 1°=π180rad thì 2700°=2700.π180rad=15πrad

Đáp án B


Câu 2:

Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo theo rađian là π3.

Các góc lượng giác sau đây có cùng tia đầu Ou, hỏi góc nào có tia cuối Ov?

Xem đáp án

Hai góc có cùng tia đầu và tia cuối khi số đo của chúng chênh lệch nhau một số nguyên lần 2π


Câu 3:

Góc lượng giác có số đo -3060o thì có số đo theo rađian là

Xem đáp án

Góc lượng giác có số đo -30600 thì có số đo theo rađian là 3060.π180=17π  (rad)

Đáp án C


Câu 5:

Góc lượng giác có số đo π12 thì có số đo theo độ là

Xem đáp án

Sử dụng công thức 1rad=180π°

Suy ra π12rad=180π°.π12=15°

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận