Trắc nghiệm Hàm số bậc hai có đáp án (Nhận biết)

  • 189 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol y=2x2+5x+3

Xem đáp án

Ta có:

b2a=52.(2)=54

Trục đối xứng là đường thẳng: x=54

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị nhận đường x = 1 làm trục đối xứng?

Xem đáp án

Xét đáp án A, ta có -b2a=1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đỉnh I của parabol (P): y= –3x2 + 6x – 1 là:

Xem đáp án

Ta có:

-b2a=-62.(-3)=-6-6=1

-Δ4a=-(b2-4ac)4a=-62+4.(-3).(-1)4.(-3)=-36+12-12=-24-12=2

Suy ra đỉnh của Parabol là: I (1; 2)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hàm số nào sau đây có đồ thị là parabol có đỉnh I (−1; 3)?

Xem đáp án

Đáp án A: Hoành độ đỉnh x=--42.2=1 nên loại

Đáp án B: Hoành độ đỉnh x=--22.2=12 nên loại

Đáp án C: Hoành độ đỉnh x=-42.2=-1y=2.(-1)2+4.(-1)+5=3 hay đỉnh (-1; 3)

Đáp án D: Hoành độ đỉnh x=-12.2=-14 nên loại

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Biết parabol (P): y = ax2 + 2x + 5 đi qua điểm A (2; 1). Giá trị của a là:

Xem đáp án

Parabol đi qua điểm A (2; 1) nên ta có: 4a + 4 +5 = 1  4a = -8  a = -2

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận