Trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Hình học 11 có đáp án

  • 2858 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TDA biến:

Xem đáp án

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến T DA biến (ảnh 1)

Theo đề bài, ABCD là hình bình hành

DA=CB

TDA(C)=B.

Đáp án C.


Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TAB + AD biến điểm A thành điểm:

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án D


Câu 3:

Cho đường tròn (C) có tâm O và đường kính AB. Gọi ∆ là tiếp tuyến của (C) tại điểm A. Phép tịnh tiến TAB biến ∆ thành:

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án B


Câu 4:

Cho v(-1;5) và điểm M’(4;2). Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến Tv . Tìm M.

Xem đáp án

Sử dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến

Đáp án A


Câu 5:

Cho v→(3;3) và đường tròn (C): x2 + y2 - 2x + 4y - 4 = 0. ảnh của (C) qua Tv→ là (C’).

Xem đáp án

Tịnh tiến tâm đường tròn, bán kính không thay đổi.

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận