Trắc nghiệm Phép thử và biến cố có đáp án (Nhận biết)

  • 2114 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Không gian mẫu khi gieo hai đồng xu là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Khi gieo một đồng xu thì có thể ra mặt sấp (S) hoặc mặt ngửa (N).

Do đó không gian mẫu khi gieo hai đồng xu là: Ω= {SS, NN, NS, SN}.

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án B vì nghĩ rằng hai trường hợpSN,NS là cùng một trường hợp là sai.


Câu 2:

Gieo một đồng xu và một con xúc sắc. Số phần tử của không gian mẫu là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Khi gieo một đồng xu thì có 2 khả năng xảy ra, khi gieo một con xúc sắc thì có 6 khả năng xảy ra.

Áp dụng quy tắc nhân ta được số phần tử của không gian mẫu là: 2.6=12 phần tử.

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án A vì áp dụng nhầm thêm công thức cộng là sai.


Câu 3:

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 7 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có: n(Ω)=6.6=36

Gọi A: “tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 7”.

A = {(1;6); (2;5); (3;4); (4;3); (5;2); (6;1)}

Do đó n(A)=6

VậyP(A)=636=16.


Câu 4:

Gieo hai con xúc sắc và gọi kết quả xảy ra là tích số hai nút ở mặt trên. Số phần tử của không gian mẫu là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Mô tả không gian mẫu 

Ω={1;2;3;4;5;6;8;9;10;12;15;16;18;20;24;25;30;36}

Vậy số phần tử là 18.

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án C vì tính cả các trường hợp lặp lại.


Câu 5:

Gieo một con xúc sắc hai lần. Biến cố A là biến cố để hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm. Các phần tử của ΩA là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có:

ΩA={(1,6);(2,6);(3,6);(4,6);(5,6);(6,6);(6,1);(6,2);(6,3);(6,4);(6,5)}


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bht
20:21 - 22/08/2022

Sap vào năm học ms haiiiiii