Trắc nghiệm Vi phân có đáp án (Phần 2)

  • 2307 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx=x12. Biểu thức nào sau đây chỉ vi phân của hàm số f(x) ?

Xem đáp án

Ta có f'(x)=2.(x1).(x1)'=2(x1) nên vi  phân của hàm số đã cho là: 

dy=f'xdx=2x1dx.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Tìm vi phân của các hàm số y=tan2x

Xem đáp án

Ta có : f'(x)=(1+tan22x).(2x)'=2.(1+tan22x)

Do đó, vi phân của hàm số đã cho là:dy=2(1+tan22x)dx

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Xét hàm số y=fx=1+cos22x. Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Ta có : dy=f'xdx=1+cos22x'21+cos22xdx  

=4cos2x.sin2x21+cos22xdx=2cos2x.sin2x1+cos22xdx=sin4x1+cos22xdx

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho hàm số y=x+2x1. Vi phân của hàm số là:

Xem đáp án

Vi phân của hàm số đã cho là :

 dy=x+2x1'dx=  (x+2)'.(x1)(x+2).(x1)'(x1)2=1(x1)(x+2).1(x1)2=3x12dx

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Hàm số y=xsinx+cosx  có vi phân là:

Xem đáp án

Ta có dy=xsinx+cosx'dx=sinx+xcosxsinxdx=xcosxdx

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận