ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Aminoaxit

  • 655 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH?

Xem đáp án

Các tên gọi phù hợp cho CH3–CH(NH2)–COOH:

Công thức

Tên thay thế

Tên bán hệ thống

Tên thường

Kí hiệu

CH- CH(NH2)  - COOH

Axit 2 - aminopropanoic

Axit αα-aminopropionic

Alanin

Ala

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tên thay thế của amino axit có công thức cấu tạo CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH?

Xem đáp án

Cách gọi tên thay thế : Axit + (vị trí nhóm NH2: 1,2…) + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

→ CTCT CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH có tên thay thế : Axit 2-amino-3-metylbutanoic

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Xem đáp án

Lysin có CTPT C6H14N2Ocó M = 146

Alanin có CTPT C3H7NO2có M = 89

Glyxin có CTPT C2H5NO2có M = 75

Valin có CTPT C5H11NO2có M = 117

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hợp chất nào sau đây khôngphải là amino axit?

Xem đáp án

Amino axit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức : nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

CH3CONH2là hợp chất có nhóm NH2nhưng không có nhóm COOH nên không phải là amino axit

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phát biểu KHÔNG đúng là

Xem đáp án

Phát biểu không đúng là C

Cách gọi tên thay thế : Tên axit + (vị trí nhóm NH2: 1,2…) + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

Cách gọi tên bán hệ thống :

axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (\(\alpha ,\beta ,\gamma ,\delta ,\varepsilon ,\omega \)) + amino + tên thường của axit cacboxylic tương ứng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận