Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 20)

  • 3150 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 1:

Theo Thông tấn xã Việt Nam, các địa phương có diện tích đất đô thị lớn ở nước ta được thể hiện dưới biểu đồ sau (đơn vị: ha

Theo Thông tấn xã Việt Nam, các địa phương có diện tích đất đô thị lớn ở nước ta được thể hiện dưới biểu đồ sau (đơn vị: ha (ảnh 1)

Tổng diện tích đất đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ha?

Xem đáp án

Tổng diện tích đất đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là: 59950 + 43020 = 102970 (ha)

Chọn C


Câu 2:

Trong các khẳng dịnh sau thì khẳng định nào sai ?

Xem đáp án

Ta có (23)2016x<(23)2017x(23)1<1 là sai

Vì xét

(23)2016x>(23)2017x

(23)2016x(2017x)>1

(23)1>1

là đúng

Chọn C


Câu 3:

Tập nghiệm của bất phương trình log154x+6x0 là

Xem đáp án

BPT 4x+6x>04x+6x10<4+6x14<6x32x<32

Chọn A


Câu 4:

Trong không gian Oxzy cho 2 vectơ aa1;a2;a3,bb1;b2;b3,k. Khẳng định nào sau đây là sai

Xem đáp án

Các phép toán vecto trong SGK, ca=ka1;ka2,ka3 

Khẳng định kc3a=ka1;ka2,ka3 sai.

Chọn D


Câu 5:

Số nghiệm của phương trình x24xy+y2=2y22xy=3 là:

Xem đáp án
Số nghiệm của phương trình x62 - 4xy+ y^2 = -2 và y^2 - 2xy = 3 là: (ảnh 1)

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Thi Huong Thom
19:40 - 23/02/2024

D,