Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 17)

  • 379 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 1:

Hình vẽ dưới đây mô tà khách Hàn Quốc đến Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019.

Hình vẽ dưới đây mô tà khách Hàn Quốc đến Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019. (ảnh 1)

Hori tốc độ tăng trường khách Hàn Quốc đến Việt Nam năm 2019 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2015?

Xem đáp án

Tốc độ tăng trưởng khách Hàn Quốc đến Việt Nam năm 2019 giảm 31,3 – 23,1 = 8,2% so với năm 2015.


Câu 2:

Trong các khẳng dịnh sau thì khẳng định nào sai ?

Xem đáp án

Ta có (23)2016x<(23)2017x(23)1<1 là sai

Vì xét

(23)2016x>(23)2017x

(23)2016x(2017x)>1

(23)1>1 là đúng


Câu 3:

Cho y= f(x) xác định trên  khi đó bất phương trình log3f(x)>10 tương đương với

Xem đáp án

Với f(x)  xác định trên thì bất phương trình log3f(x)>10f(x)>310

Chọn C


Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;2;3). Hình chiếu của M lên trục Oy là điểm

Xem đáp án

Phương pháp: Điểm M ( a;b;c) có hình chiếu trên trục Ox, Oy, Oz lần lượt là: M1(a;0;0),M2(0;b;0) M3(0;0;c).

Cách giải: Hình chiếu của M lên trục Oy là Q(0;2;0)

Chọn C


Câu 5:

Hệ phương trình x25xy+6y2=0x2+y2=5 có bao nhiêu cặp nghiệm (x;y) với x>0 và y>0?

Xem đáp án

x25xy+6y2=0(1)x2+y2=5(2)

(1) x22xy3xy+6y2=0

x(x2y)3y(x2y)=0

(x2y)(x3y)=0

x=2yx=3y

+ Trường hợp 1: x=2y.Thế vào (2) ta được:

(2y)2+y2=5y2=1y=±1

y=1x=2;y=1x=2

+ Trường hợp 2: x=3y. Thế vào (2) ta được:

(3y)2+y2=510y2=5y=±22

y=22x=322;y=22x=322

Theo để bài x>0;y>0 Có 2 cặp nghiệm thỏa mãn là:

(x;y)=(2;1),322;22

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận