Dạng 1: Chứng minh một dãy (un) là cấp số nhân

  • 1672 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có u1=2un+1=5unun+1un=5unlà cấp số nhân có số hạng đầu u1=2 và công bội q=-5

Câu 3:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án C

Xét un+1un=6 nên (un) là cấp số nhân có công bội q=6

Câu 4:

Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án C

unun1=32n32n2=32=9 nên un=32n là cấp số nhân có công bội q=9


Câu 5:

Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?

Xem đáp án

Đáp án B

unun1=15n215n3=15 nên un=15n2 là cấp số nhân có công bội q=15


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận