Trắc nghiệm Biến ngẫu nhiên rời rạc có đáp án (Nhận biết)

  • 2847 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có ít nhất một nữ.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số phần tử của không gian mẫu: n(Ω)=C102=45

Gọi A:”2 người được chọn có ít nhất 1 nữ” thì A :”2 người được chọn không có nữ” hay A:”2 người được chọn đều là nam”.

Ta có n(A)= C72=21. Do đó P(A)=  2145, suy ra P(A)=1−P(A)=1-2145=2445=815


Câu 2:

Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 4 quả. Xác suất để lấy ra được ít nhất một quả màu đen là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Không gian mẫu Ω là tổ hợp chập 4 của 10 phần tử, ta có: |Ω|=C104=210.

Gọi B là biến cố chọn được 4 quả màu trắng. Ta có: |B|=C64=15

Suy ra P(B)=BΩ=15210=114

Ta có B là biến cố chọn được ít nhất một quả màu đen nên

P(B)=1-P(B)=1-114=1314.


Câu 3:

Giả sử A và B là hai biến cố cùng liên quan đến phép thử T. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng?

1) Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì P(A∪B)=P(A)+P(B)

2) Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì P(A∪B)=P(A)+P(B)

3) P(AB)=P(A).P(B)

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Dựa vào lý thuyết biến cố đối và biến cố độc lập ta có:

- Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì P(AB)=P(A).P(B)

- Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì P(A∪B)=P(A)+P(B)

Vậy chỉ có 2 đúng.


Câu 4:

Cho hai biến cố A và B với P(A)=0,3 ; P(B)=0,4 và P(AB)=0,12. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Vì P(AB)=P(A).P(B)  nên A và B là hai biến cố độc lập.


Câu 5:

Có hai hộp đựng bi. Hộp I có 9 viên bi được đánh số 1,2,…,9 . Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Biết rằng xác suất để lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II là 310 . Xác suất để lấy được cả hai viên bi mang số chẵn là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Gọi X là biến cố: “lấy được cả hai viên bi mang số chẵn. “

Gọi A là biến cố: “lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp I “

=>P(A)=C41C91=49

Gọi B là biến cố: “lấy được viên bi mang số chẵn ở hộp II “P(B)=310

Ta thấy biến cố A, B  là 2 biến cố độc lập nhau, theo công thức nhân xác suất ta có:

P(X)=P(A.B)=P(A).P(B)=49.310=215.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận