Trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (Nhận biết)

  • 2379 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

Xem đáp án


Câu 2:

Cho dãy số 12;0;12;1;32 là cấp số cộng với:

Xem đáp án

Đáp án B
Ta có 12;0;12;1;32 là cấp số cộng u1=12u2u1=12=d


Câu 3:

Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

Xem đáp án

Đáp án A
Xét phương án A:


Câu 4:

Trong các dãy số sau, dãy số nào không là cấp số cộng?

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A ta có:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận