Trắc nghiệm Cấp số nhân có đáp án (Vận dụng)

  • 2021 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Tính tổng Sn=1+2a+3a2+4a3+...+n+1an (a1 là số cho trước)

Xem đáp án


Câu 4:

Cho cấp số nhân un có u1=2 công bội dương và biểu thức u4+1024u7 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính S = u11+u12+...+u20

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi q là công bội của cấp số nhân, q > 0.

Ta có:

Vậy phương án đúng là C.


Câu 5:

Tính tổng Sn=1+11+111+...+11..11 (có 10 chữ số 1)

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận