Trắc nghiệm Đường thẳng song song với mặt phẳng có đáp án

  • 3407 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Với điều kiện nào sau đây thì đường thẳng a song song với mặt phẳng (∝) ?

Xem đáp án

Các phương án A, B, C sai vì a có thể thuộc (∝). Phương án D đúng vì theo định nghĩa.

Đáp án D.


Câu 2:

Cho tứ diện ABCD, M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ABD. Những khẳng định nào sau đây là đúng?

(1) MN //(BCD)

(2) MN //(ACD)

(3) MN // (ABD)

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Gọi E là trung điểm của AB, M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD nên:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Theo định lí Ta – lét ta có: MN // CD.  (1)

 CD  ( BCD); CD  (ACD)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra:  MN // (BCD), MN // (ACD).

Đáp án C.


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (∝) đi qua M, song song với AB và AD. Thiết diện (∝) với tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án

(∝) // AB nên giao tuyến của (∝) với (ABC) là đường thẳng qua M, song song với AB cắt BC tại P.

(∝) // AD nên giao tuyến của (∝) với (ADC) là đường thẳng qua M, song song với AD, cắt DC tại N.

Vậy thiết diện là tam giác MNP.

Đáp án A


Câu 4:

Cho tứ diện ABCD. Giả sử M thuộc đoạn BC. Một mặt (∝) qua M song song với AB và CD. Thiết diện của (∝) và hình tứ diện ABCD là hình gì?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

(∝) // AB nên giao tuyến của (∝) với (ABC) là đường thẳng đi qua M, song song với AB và cắt AC tại Q.

(∝) // CD nên giao tuyến của (∝) với (BCD) là đường thẳng đi qua M, song song với CD và cắt BD tại N.

(∝) // AB nên giao tuyến của (∝) với (ABD) là đường thẳng đi qua N, song song với AB và cắt AD tại P.

Suy ra, thiết diện của hình chóp cắt bởi (α) là tứ giác MNPQ.

* Lại có: MN // PQ // CD, MQ // PN // AB.

Vậy thiết diện là hình bình hành MNPQ.

Đáp án B.


Câu 5:

Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng?

Xem đáp án

Đáp án C

Có 3 vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng là:

song song, cắt nhau  và đường thẳng nằm trên mặt phẳng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Luân Đào Trọng

Bình luận


Bình luận