Trắc nghiệm Giá trị có lượng giác của một cung có đáp án

  • 263 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho biểu thức P = 3sin2x + 4cos2x, biết cosx =12 . Giá trị của P bằng:

Xem đáp án

Đáp án D

P=3sin2x+4cos2x=3(sin2x+cos2x)+cos2x=3+122=134


Câu 2:

Giá trị của biểu thức A=cos7500+sin4200sin3300cos3900. Ta được

Xem đáp án

Đáp án A

A=cos7500+sin4200sin3300cos3900=cos300+2.3600+sin600+3600sin300+3600cos300+3600=cos300+sin600sin300cos300=32+321232=2313=33


Câu 3:

Biểu thức C=2sin4x+cos4x+sin2xcos2x2sin8x+cos8x có giá trị không đổi và bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

C=2sin4x+cos4x+sin2xcos2x2sin8x+cos8x=2sin2x+cos2x2sin2xcos2x2sin4x+cos4x22sin4xcos4x=21sin2xcos2x2sin2x+cos2x22sin2xcos2x+22sin4xcos4x=21sin2xcos2x212sin2x.cos2x+22sin4xcos4x=212sin2xcos2x+sin4xcos4x14sin2xcos2x+4sin4xcos4x+2sin4xcos4x=1


Câu 4:

Biết tanx=2bac. Giá trị của biểu thức A=acos2x+2bsinx.cosx+csin2x bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

A=acos2x+2bsinx.cosx+csin2xAcos2x=a+2btanx+ctan2xA1+tan2x=a+2btanx+ctan2xA1+2bac2=a+2b2bac+c2bac2Aac2+2b2ac2=aac2+4b2ac+c4b2ac2Aac2+2b2ac2=aac2+4b2aac2=aac2+4b2ac2A=a


Câu 5:

Cho A = cos235.sin60.tan125.cos90 . Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì cos90 = 0 nên A = cos235. sin60. tan125. cos90=0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận