Trắc nghiệm Hai mặt phẳng song song có đáp án (Nhận biết)

  • 1765 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng: 

Xem đáp án

Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau nên A đúng.

Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì có thể cắt nhau, song song, trùng nhau hoặc chéo nhau nên B sai.

Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song hoặc trùng nhau nên C sai.

Hai mặt phẳng không song song thì trùng nhau hoặc cắt nhau nên D sai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho một đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với (P)? 

Xem đáp án

Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì có duy nhất một mặt phẳng chứa a và song song với (P)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án

Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận mp(α)//mp(β)? 

Xem đáp án

A sai vì (α), (β) có thể trùng nhau.

B sai vì nếu a // b thì (α), (β) chưa chắc song song với nhau.

C không thể kết luận được vị trí của (α), (β).

D đúng vì dựa vào định nghĩa hai mặt phẳng song song khi mặt phẳng này chứa hai đường thẳng cắt nhau lần lượt song song với mặt phẳng kia.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án

A và B sai vì nếu (α)//(β) và a⊂(α),b⊂(β) thì a // b hoặc a và b chéo nhau.

C sai vì nếu a // b và a⊂(α), b⊂(β) thì (α)//(β) hoặc (α)∩(β) = c // a // b.

D đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận