Trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án (Vận dụng)

  • 2556 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho phương trình 2x45x2+x+1=0(1). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án


Câu 3:

Cho phương trình f(x)=4x3+4x1. Mệnh đề nào sai?

Xem đáp án


Câu 5:

Cho a, b là các số thực khác 0. Tìm hệ thức liên hệ giữa a và b để hàm số sau liên tục tại x=0:  f(x)=ax+1bx+131x,x0a+b,x=0

Xem đáp án

Ta có:

limx0f(x)=limx0ax+1bx+131x=limx0ax+11bx+131+(bx+131)+(ax11)x=limx0ax+11ax+1+1.bx+11bx+132+bx+13+1+bx+11bx+132+bx+13+1+ax+11ax+1+1x=limx0abxax+1+1bx+132+bx+13+1+bbx+132+bx+13+1+aax+1+1=0+b3+a2=a2+b3

Để hàm số liên tục tại x=0 thì 

limx0f(x)=f(0)a2+b3=a+ba2+2b3=03a+4b=0

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận