Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Phần 2)

  • 2034 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghiệm của phương trình sin2x3sinx=0

Xem đáp án

Nghiệm của phương trình sin2x -  căn bậc hai của 3 sinx = 0 là: A. x=kpi hoặc x = cộng trừ pi/6 + k2pi (ảnh 1)


Câu 2:

Giải hệ phương trình x+y=2π3tanx.tany=3 

Xem đáp án

Giải hệ phương trình x+y = 2pi/3 và tanx.tany = 3: A.x=pi+kpi và y=-pi/3 - kpi B.x=2pi/3+kpi và y= -kpi (ảnh 1)

Giải hệ phương trình x+y = 2pi/3 và tanx.tany = 3: A.x=pi+kpi và y=-pi/3 - kpi B.x=2pi/3+kpi và y= -kpi (ảnh 2)


Câu 3:

Phương trình cos2x4cosx+3=0 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình cos^2 x - 4 cosx +3 = 0 có nghiệm là: A.x = pi + k2pi ( k thuộc Z)  B.x = kpi ( k thuộc Z) (ảnh 1)


Câu 4:

Phương trình sin23x+m23sin3x+m24=0 khi m=1 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình sin^2 3x + (m^2 -3) sin3x +m^2 -4 = 0 khi m=1 có nghiệm là: A.x=-pi/6+k2pi ( k thuộc Z) (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận