Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Thông hiểu)

  • 2448 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghiệm của phương trình 4sin22x+8cos2x9=0

Xem đáp án

Nghiệm của phương trình 4 sin^2 2x + 8 cos^2 x - 9 = 0 là: A.x=cộng trừ pi/6 + kpi (k thuộc Z) (ảnh 1)


Câu 2:

Nghiệm của phương trình cos2x3cosx=4cos2x2

Xem đáp án

Nghiệm của phương trình cos2x -3cosx = 4cos^2 x/2 là:A.x= cộng trừ 2pi/3+k2pi ( k thuộc Z) (ảnh 1)


Câu 4:

Phương trình 3sin3x+3cos9x=1+4sin33x

Xem đáp án

Phương trình 3 sin3x + căn bậc hai của 3 cos9x = 1+4.sin^3.3x là: A.x=-pi/6+k2pi/9 hoặc x=7pi/6+ k2pi/9 (k thuộc Z) (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận