Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 1 Hình học có đáp án (Nhận biết)

  • 304 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Cho tam giác ABC có A(2;1), B(-1;2), C(-3;2). Xác định trọng tâm tam giác ABC

Xem đáp án

Chọn đáp án B

G là trọng tâm tam giác suy ra

xG=xA+xB+xC3=2-1-33=-23

yG=yA+yB+yC3=1-2+23=13

Vậy G-23;13


Câu 5:

Cho a=1;2,b=-3;4,c=-1;3. Tìm tọa độ của vec tơ u biết  3u+2a+3b=3c

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ta có  3u+2a+3b=3cu=-23a-b+c

Suy ra  u=-23+3-1;-43-4+3=43;-73


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận