Trắc nghiệm Phương pháp quy nạp toán học có đáp án (Thông hiểu)

  • 2853 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 3:

Với mọi số nguyên dương n, tổng Sn=1.2+2.3+3.4+...+n(n+1) là:

Xem đáp án


Câu 4:

Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho 2n+1>n2+3n

Xem đáp án

Đáp án D
Kiểm tra tính đúng – sai của bất đẳng thức với các trường hợp n = 1,2,3,4, ta dự đoán được 2n+1>n2+3n, với n4. Ta chứng minh bất đẳng thức này bằng phương pháp quy nạp toán học. Thật vây:


Câu 5:

Cho tổng Sn=11.2+12.3+13.4+...+1n(n+1). Mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Bằng phương pháp quy nạp toán học, ta sẽ chứng minh được

Vậy (*) đúng với mọi số nguyên dương  .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận