Trắc nghiệm Phương sai và độ lệch chuẩn có đáp án (Thông hiểu)

  • 303 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Phương sai là:

Xem đáp án

Ta có:

- Giá trị trung bình: x¯=n1x1+n2x2+...+nkxkn=20.5+21.8+22.11+23.10+24.640=22,1

- Phương sai: sX2=1nn1x1x¯2+...+nkxkx¯2

=14052022,12+82122,12+11(2222,1)2+102322,12+62422,12

=1,54

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Ta thấy độ lệch chuẩn sX=sX2 chính là căn bậc hai của phương sai.

Vậy phương sai bằng bình phương độ lệch chuẩn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Độ lệch chuẩn là:

Xem đáp án

Ta có:

- Giá trị trung bình: x¯=n1x1+n2x2+...+nkxkn=20.5+21.8+22.11+23.10+24.640=22,1

- Phương sai: sX2=1nn1x1x¯2+...+nkxkx¯2

=14052022,12+82122,12+11(2222,1)2+102322,12+62422,12

=1,54

- Độ lệch chuẩn : sX=sX2=1,541,24

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

41 học sinh của một lớp kiểm tra chất lượng đầu năm thang điểm 30. Kết quả như sau:

Mốt của mẫu số liệu trên là:

Xem đáp án

Mốt là giá trị có tần số lớn nhất, nên quan sát bảng ta thấy giá trị điểm 18 có tần số lớn nhất là 7 nên mốt của mẫu số liệu là 18.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận