Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Nhận biết)

  • 3218 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Với giá trị nào của m dưới đây thì phương trình sinx=m có nghiệm?

Xem đáp án

Phương trình sinx=m có nghiệm nếu |m|1

Do đó trong các đáp án ta chỉ thấy đáp án C làm cho phương trình có nghiệm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho phương trình sinx=sinα. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Cho phương trình sinx = sin alpha. Chọn kết luận đúng: A.x=alpha+kpi và x=pi-alpha+kpi (k thuộc Z) (ảnh 1)


Câu 3:

Nghiệm của phương trình sinx = -1 là:

Xem đáp án

Nghiệm của phương trình sinx = -1 là: A.x = -pi/2 + kpi(k thuộc Z) B.x=pi/2+kpi(k thuộc Z) (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận