ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  • 779 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ý nào sau đây không phảilà đặc điểm chính của khu công nghiệp?

Xem đáp án

Khu công nghiệp có có ranh giới đía lí rõ ràng, là nơi không có dân cư sinh sống

=>Nhận xét: Đồng nhất với một điểm dân cư. =>Không đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Các khu công nghiệp tập trung phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây:

Xem đáp án

Các khu công nghiệp tập trung phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, ĐB Sông Hồng, Duyên hải miền Trung.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Sự phân chia các trung tâm công nghiệp thành 3 nhóm: rất lớn, lớn và trung bình là dựa vào :

Xem đáp án

Căn cứ vào giá trị sản xuất công nghiệp có thể chia thành các trung tâm công nghiệp rất lớn (TP. Hồ Chí Minh), các trung tâm công nghiệp lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa), các trung tâm trung bình ( Việt Trì, Đà Nẵng,...).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp do Chính phủ quyết định thành lập, có ranh giới địa lí rõ ràng, chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp là

Xem đáp án

Khu công nghiệp có đặc điểm:

+ Có ranh giới rõ ràng, vị trí địa lí thuận lợi.

+ Tập trung nhiều xí nghiệp  trên một khu vực.

+ Chuyên sản xuất  công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Những trung tâm công nghiệp nào sau đây được xếp vào nhóm có ý nghĩa quốc gia?

Xem đáp án

Trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia là TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận