Dạng 3: Tìm thiết diện tạo bời một mặt phẳng và hình chóp. Chứng minh ba điểm thẳng hàng có đáp án

  • 789 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC.

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)

Xem đáp án
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) (ảnh 1)

a) Trong mặt phẳng (ABCD): O=ADBC

Ta có (SAD) và (SBC) có S chung

Lại có OADSADOSADOBCSBCOSBCOSADSBC

Nên SO=SADSBC

 

Câu 3:

b) Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN)

Xem đáp án

b) Trong mặt phẳng (SOB) có P=SOMN và trong (SOA) gọi Q=APSD

Khi đó ta có

SBCAMN=MNSCDAMN=QNSADAMN=AQSABAMN=AM

Vậy thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng (AMN) là tứ giác AMNQ


Câu 4:

Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và P là một điểm thuộc cạnh BC (P không trùng trung điểm cạnh BC). Tìm thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng (MNP).

Xem đáp án
Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và P là một điểm thuộc cạnh BC (P không trùng trung điểm cạnh BC).  (ảnh 1)

Trong mp (ABC) kéo dài MP và AC cắt nhau tại I.

Trong mp (ACD) kéo dài IN cắt AD tại Q

Ta có

ABCMNP=MPBCDMNP=PNACDMNP=NQABDMNP=QM

Vậy thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng (MNP) là tứ giác MNPQ


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P là các điểm lần lượt trên các cạnh CB, CD, SA. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNP)

Xem đáp án
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P là các điểm lần lượt trên các cạnh CB, CD, SA. (ảnh 1)

 Trong mặt phẳng (ABCD) gọi I=MNAB;   J=MNAD

Trong (SAD) gọi Q=SDPJ

Trong (SAB) gọi R=SBPI

Khi đó, dễ dàng chứng minh được M, N, Q, P, R lần lượt là giao điểm của (MNP) với các cạnh BC, CD, SD, SA, SB.

Do đó thiết diện cần tìm là ngũ giác MNQPR


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận