ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Bài tập lý thuyết về este

  • 1072 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của este tạo bởi ancol đa chức và axit đơn chức là:

Xem đáp án

Este tạo bởi axit đơn chức và ancol đa chức có CTTQ: (RCOO)mR'

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Công thức phân tử của este A mạch hở là C4H6O2. X thuộc loại este nào sau đây?

Xem đáp án

\[k = \frac{{2.4 + 2 - 6}}{2} = 2\]

Do trong nhóm –COO đã có 1 liên kết \(\pi \) =>A không no, có một nối đôi trong gốc hiđrocacbon, đơn chức.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho một axit không no mạch hở chứa 1 liên kết đôi C=C, đơn chức tác dụng với 1 rượu no đơn chức thu được este X có công thức tổng quát là:

Xem đáp án

Este no, đơn chức, mạch hở : CnH2nO2=>X không no, có 1 liên kết đôi, đơn chức: CnH2n-2O2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Gọi axit no đơn chức là CnH2n+1COOH (n≥0) và ancol  no đơn chức là CmH2m+1OH (m≥1)  

=>Công thức của este là  CnH2n + 1COOCmH2m +1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Điểm nào sau đây không đúngkhi nói về metyl fomat có công thức HCOOCH3?

Xem đáp án

Điểm không đúng khi nói về metyl fomat có công thức HCOOCH3là đồng đẳng của axit axetic. Metyl fomat là đồng phân của axit axetic.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận