ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Học thuyết tiến hóa Dacuyn

  • 916 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

Xem đáp án

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là: Biến dị cá thể

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là :

Xem đáp án

Theo quan niệm của Đacuyn biến dị cá thể là những đột biến phát sinh ra những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Loại biến dị cá thể theo quan niệm của Đac uyn có những tính chất nào dưới đây ?

(1) Xuất hiện ngẫu nhiên trong quá trình sinh sản và phát triển cá thể.

(2) Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.

(3) Xuất hiện riêng lẻ ở từng cá thể.

(4) Di truyền được qua sinh sản hữu tính.

(5) Không xác định được chiều hướng biến dị.

Xem đáp án

Biến dị cá thể xuất hiện riêng lẻ ở từng cá thể.

Biến dị cá  thể xuất hiện ngẫu nhiên trong sinh sản không có hướng và được di truyền cho thế hệ sau.

Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định là thường biến (biến dị xác định) → 2 sai

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Theo Đacuyn, biến dị cá thể ở sinh vật phải thông qua quá trình nào sau đây để di truyền lại cho các thế hệ sau?

Xem đáp án

Theo Đacuyn, loại biến dị cá thể ở sinh vật phải thông qua quá trình sinh sản, được di truyền cho thế hệ sau

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Charles Darwin đã đề xuất vấn đề nào trong công trình nghiên cứu về tiến hóa của mình?

Xem đáp án

Charles Darwin đã đề xuất lý thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận