ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Quần xã sinh vật

  • 844 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Rừng mưa nhiệt đới là:

Xem đáp án

Rừng mưa nhiệt đới là một quần xã.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Thành phần không thuộc quần xã là

Xem đáp án

Thành phần thuộc quần xã là tập hợp các sinh vật khác loài, còn sống

Xác sinh vật và chất hữu cơ thuộc thành phần  vô sinh của hệ sinh thái, không phải là các sinh vật sống nên không phải là thành phần của quần xã sinh vật

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đặc trưng nào sau đây là của quần xã sinh vật?

Xem đáp án

Đặc trưng của quần xã sinh vật là: thành phần loài.

Các ý A,B,D là đặc trưng của quần thể.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khi nói về độ đa dạng của quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Phát biểu đúng là B.

A sai vì: các quần xã khác nhau có độ đa dạng khác nhau

C sai vì: quần xã có độ đa dạng cao phải có số lượng loài cao và các số cá thể của mỗi loài cũng cao.

D sai vì quần xã có độ đa dạng cao thì ổn định, độ đa dạng thấp thì quần xã suy thoái.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Giả sử trong rừng số lượng các loài chim phụ thuộc vào sự phân tầng của thực vật. Khu hệ sinh vật nào sau đây có số lượng loài chim nhiều nhất?

Xem đáp án

Rừng mưa nhiệt đới có sự phân tầng đa dạng nhất nên số lượng các loài chim lớn nhất.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận