Trắc nghiệm Các định nghĩa có đáp án (Nhận biết)

  • 257 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Véctơ là một đoạn thẳng

Xem đáp án

Véc tơ là một đoạn thẳng có hướng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Véc tơ là một đoạn thẳng có hướng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hai véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

Xem đáp án

Định nghĩa hai véc tơ đối nhau:

Hai vecto đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Điền từ thích hợp vào dấu (...) để được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược hướng thì ...

Xem đáp án

Hai vectơ cùng phương thì hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng nên hai véc tơ ngược hướng chắc chắn cùng phương.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hai véctơ bằng nhau khi hai véctơ đó có

Xem đáp án

Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận