Trắc nghiệm Các định nghĩa có đáp án (Vận dụng)

  • 275 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Ba vec tơ bằng vecto BA là:

Xem đáp án

Ba vectơ bằng vecto BA là OF, DE,CO

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác vectơ - không, cùng phương với OC có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là

Xem đáp án

Có 6 véc tơ thỏa mãn bài toán, đó là các vectơ: AB,BA,DE,ED,FC,CF

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Trong các khẳng định sau, hãy tìm khẳng định sai?

Xem đáp án

Ta có MN là đường trung bình của tam giác ABC.

Suy ra MN = 12 AC hay MN=12AC

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Trong các khẳng định sau, hãy tìm khẳng định sai?

Xem đáp án

Ta thấy, MN//QP//AC và . Hơn nữa MN và QP cùng hướng nên MN=QP nên A đúng.

 nên B đúng.

MQ//NP//BD và Hơn nữa MQ và NP cùng hướng nên MQ=NP nên C đúng

 nên D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Các vec tơ đối của vecto OD là:

Xem đáp án

Các vectơ đối của vectơ OD là: OA,DO,EF,CB

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận