Trắc nghiệm Các phép toán trên tập hợp có đáp án (Nhận biết)

  • 212 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hai tập hợp A = {xx là ước số nguyên dương của 12}

B = {xx là ước số nguyên dương của 18}

Tập hợp AB là:

Xem đáp án

Đáp án C

A={1;2;3;4;6;12} và B={1;2;3;6;9;18}

Khi đó A∩B={1;2;3;6}


Câu 2:

Gọi Bn là tập hợp bội số của n trong N. Tập hợp B3B6 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: B3B6 là tập hợp các số tự nhiên vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 6.

Ngoài ra ta thấy, các số tự nhiên nếu chia hết cho 6 thì chắc chắn chia hết cho 3 nên giao hai tập B3, B6 chính là B6


Câu 3:

Cho hai tập hợp A=1;5 và B=1;3;5. Tìm AB

Xem đáp án

Đáp án D

Tập hợp A∩B gồm những phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B

⇒A∩B={1;5}


Câu 4:

Cho hai tập hợp A=a;b;c;d;m,B=c;d;m;k;l. Tìm AB

Xem đáp án

Đáp án B

Tập hợp A và tập hợp B có chung các phần tử c, d, m.

Do đó A∩B={c; d; m}


Câu 5:

Cho hai tập hợp X=1;3;5;8, Y=3;5;7;9. Tập hợp XY bằng tập hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

X={1;3;5;8},Y={3;5;7;9}⇒X∪Y={1;3;5;7;8;9}


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận